LOGO PODD

โครงการผ่อดีดี

โครงการผ่อดีดี (PODD – Participatory Onehealth Disease Detection) หรือมีชื่อเต็มว่า โครงการนำร่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้อย่างทันท่วงทีทั้งในคนและสัตว์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพและรายได้ของชาวบ้าน ด้วยความเชื่อมั่นในด้านความเข้มแข็งของชุมชนวัฒนธรรมล้านนา และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวจะช่วยในการแก้ปัญหาโรคระบาดผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความรวดเร็วอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบัน นำมาสู่การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น

สุขภาพ

ประเภท

Project (ระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์)

ปีที่พัฒนา

2014-2016

ร่วมกับองค์กร

  • Skoll Global Threats Fund
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดเชียงใหม่

แนะนำโครงการผ่อดีดี

Mockup PODD